തിരിഞ്ഞുനടക്കും ആരുമെന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കരുത്….

എനിക്ക് പോകണം മരിച്ചവരുടെ കുന്നിലേക്ക്..

നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വച്ചത്

സ്വന്തമായി കരുതിയത് എല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു….

തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരോടൊക്കെയും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…

നിങ്ങളായിരുന്നു ശരി…

നിങ്ങളായിരുന്നു ശരി…

നിങ്ങളായിരുന്നു ശരി…

ഞാൻ സഖാവല്ല ഒറ്രുകാരനാണ്…

മനസിന്റെ തൃഷ്ണകൾക്ക് മുന്നിൽ

സ്വന്തത്തെയും സ്വത്തത്തെയും നിഷ്ഠൂരമായി ബലി കൊടുത്ത ഒറ്റുകാരൻ… എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അർഹതയില്ല…

ഞാൻ പരാജിതനാണ്…

ഭക്ഷണമിറങ്ങാത്ത പകലുകൾക്കും

പുകതിന്നു തീർക്കുന്ന രാവുകൾക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം…

നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊട്ടിയടക്കില്ലിനിയൊന്നും ഒരു നാളും…

നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ താളം കനക്കുന്നു…

ശ്വാസ താളം മുറുകുന്നു…

ശവതാളത്തിൽ ആടിത്തിമിർക്കാൻ അവർ വീണ്ടുമെത്തിയിരിക്കുന്നു…

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദുഖങ്ങൾ…

മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് നിന്നോടാണ് നിന്നോട് മാത്രമാണ്…

നീ മാത്രമായിരുന്നു എന്നും എനിക്കായി അവിടുണ്ടായിരുന്നത്…

മാപ്പ്…. മാപ്പ്…മാപ്പ്… പ്രിയ സഖീ മാപ്പ്…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s