കരൾ പാതി

സ്നേഹിതേ നിനക്കെന്റെ കരൾപകുത്തീടാം

നല്ലപാതിയായ്‌ നിൻ കയ്‌ പിടിച്ചിടാം

കൈകളിൽ കൈചേർത്ത്‌ 

ഇടംവലം തിരിയുമാ പാതയിൽകൂടി നാം

ഒരുകാതമിനിയും അധികം നടന്നിടാം 

ഇരുതോൾചേർന്നിനിയും നമുക്കാ

സ്നേഹഭാരം ചുമക്കാം

രാവിന്നുകൂട്ടായിരുൾ മയങ്ങീടുമ്പോൾ 

നിലാവിന്റെ വാതിൽകൊളുത്തുകൾ 

അടക്കാതിരിക്കാം

ജനൽചില്ലിലൂടെനാം മഴയെപുണർന്നൊരാ

രാവുകളിനിയും തിരികെപിടിക്കാം 

രാവുകളിനിയും ഉറങ്ങാതിരിക്കാം

കയ്യടിക്കൊപ്പം ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ഈരടിക്കുപ്പിതൻ വായടച്ചീടാം

ഈരടിക്കൊപ്പം തളർന്നുറങ്ങീടാം

സ്വത്വം മറന്നിനിയുമീ മരത്തണലിലിരിക്കാം അടുത്തിരിക്കാൻ ഇനിയുമകലെയാകാം സഖീ…

 ജന്മങ്ങളോരോന്നും വെറുതെയാകുമ്പോൾ

കനവുകൾ കദനത്തിൻ കാവലാകുമ്പോൾ 

മറവിതൻ അറ്റത്ത്‌ നിന്നെയുംചേർത്ത്‌ ഞാൻ ദിക്കായ ദിക്കെല്ലാം അലഞ്ഞിടേക്കാം

#ഒറ്റുകാരൻസഖാവ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s